STATUT

Statut Stowarzyszenia Kulturalnego GRUPA PROJEKT

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Kulturalne GRUPA PROJEKT, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104  zm. Dz. U. z 1990r. Nr 14 poz. 86) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej GRUPA PROJEKT.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Lublina i województwa lubelskiego.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§4

Stowarzyszenie może używać okrągłej pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§6

Stowarzyszenie GRUPA PROJEKT stawia przed sobą dwa główne cele, które wyznaczają dwa obszary działalności Stowarzyszenia.

1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury poprzez prezentację, promocję i upowszechnianie zjawisk w najnowszej sztuce współczesnej w kontekście lokalnym, regionalnym, europejskim i międzynarodowym.

2. Animacja i upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna wśród najmłodszych poprzez inspirowanie rodziców i opiekunów do aktywnego spędzania czasu.

§ 7

Stowarzyszenie swoje zróżnicowane cele realizuje poprzez:

 1. rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej,
 2. edukację kulturalną dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych,
 3. animowanie społecznej aktywności kulturalnej,
 4. organizację imprez kulturalnych oraz impresariat zespołów artystycznych,
 5. wspieranie i prezentację wybitnych artystów, badaczy sztuki i kultury oraz młodych uzdolnionych twórców regionu lubelskiego, lokalnej publiczności i społeczności akademickiej,
 6. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących,
 7. gromadzenie i wymianę informacji o zjawiskach kulturowych,
 8. animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej oraz wschodnią Europą (Ukraina, Białoruś itd.),
 9. popularyzację europejskich i światowych projektów artystycznych na terenie Lublina, województwa i całej Polski,
 10. stworzenie możliwości współpracy, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji środowisk twórczych,
 11. edukację i poszerzanie wiedzy o tradycji i kulturze Lublina i Lubelszczyzny oraz innowacyjnych i ambitnych trendach w kulturze,
 12. przygotowywanie warsztatów, szkoleń i pogadanek na temat wychowania, edukacji i rozwoju dzieci,
 13. aranżowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin związanych z wychowaniem i edukacją dzieci ( psycholodzy, pediatrzy, fizjoterapeuci, logopedzi itp.)
 14. organizowanie cyklicznych spotkań mających na celu intensyfikowanie więzi rodziców i dzieci poprzez noszenie w chustach i miękkich nosidłach,
 15. organizacja specjalnych pokazów kinowych dla rodziców z najmłodszymi dziećmi,
 16. organizacja zajęć i pokazów artystycznych (plastycznych, teatralnych, muzycznych, literackich i filmowych) dla dzieci i rodziców,
 17. inicjowanie akcji i happeningów integrujących i aktywizujących rodziców i opiekunów do wspólnego spędzania czasu z dziećmi,
 18. integrowanie lokalnego środowiska rodziców, opiekunów, dzieci, wychowawców,
 19. prowadzenie działalności wydawniczej,
 20. utworzenie banku informacji o aktywności społeczno-kulturalnej,
 21. współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej,
 22. zabieranie aktywnego głosu w ważnych dla działalności społeczno – kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb środowisk twórczych,
 23. samokształcenie członków stowarzyszenia,
 24. tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji,
 25. utworzenie portalu informacyjnego oraz forum dyskusyjnego dostępnego publicznie jako pomocy w realizacji powyższych celów,
 26. prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
 2. złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia,
 3. deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo :

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegania statutu wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 3. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  – z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok,
  – z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  – ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przed dwie kadencje.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2.Jeśli na Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

3. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

4. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 1. uchwalanie regulaminów,
 2. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 28.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się :

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 29.

1.Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 30.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 31.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Reklamy